Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.


ne-znam-da-li-e-kubanska-revolucija-preivjeti-ili-nee-ukoliko-ne-preivi-nemojte-me-traiti-meu-izbjeglicama-u-ambasadama-jednom-sam-to-ve-iskusio-i
che guevaraneznamdalićekubanskarevolucijapreživjetiilinećeukolikonepreživinemojtemetražitimeđuizbjeglicamaambasadamajednomsamtovećiskusionikadavienećuponovitiizaćićuautomatomrukamanabarikadeborićusedokrajane znamznam dada lili ćeće kubanskakubanska revolucijarevolucija preživjetipreživjeti iliili nećeukoliko nene preživinemojte meme tražititražiti međumeđu izbjeglicamaizbjeglicama uu ambasadamajednom samveć iskusioiskusio ii nikadaviše nećuneću ponovitiizaći ćusa automatomautomatom uu rukamarukama nana barikadebarikade ii borićuboriću sese dodo krajane znam daznam da lida li ćeli će kubanskaće kubanska revolucijakubanska revolucija preživjetirevolucija preživjeti ilipreživjeti ili nećeukoliko ne preživinemojte me tražitime tražiti međutražiti među izbjeglicamameđu izbjeglicama uizbjeglicama u ambasadamasam to većveć iskusio iiskusio i nikadanikada to viševiše neću ponovitiizaći ću saću sa automatomsa automatom uautomatom u rukamau rukama narukama na barikadena barikade ibarikade i borićui boriću seboriću se dose do kraja

Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti. -Miroslav Mika Antić
znam-sutra-e-drugaije-tepati-i-voleti-nae-stare-osmehe-niko-nee-shvatiti-moda-e-me-traiti-moda-e-te-boleti-al-se-vie-nikada-neu-tuda-vratiti
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe. -Abraham Linkoln
ameriku-nikada-nee-unititi-s-vana-ukoliko-propadnemo-i-izgubimo-svoje-slobode-to-e-biti-samo-zato-to-smo-ve-unitili-sami-sebe
Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...
ja-ne-znam-nikada-nisam-znala-i-vjerujem-nikada-neu-znati-ga-to-ini-tako-posebnim-ali-oduvijek-bilo-i-bie-na-jednu-stranu-on-na-drugu-svi
Jednom sam poželeo da me ti nazoveš kad budem sam. I kada budem daleko. I eto, prva želja mi se ispunila. Nadam se da drugu neću morati da čekam toliko dugo. -Đorđe Balašević
jednom-sam-poeleo-da-me-ti-nazove-kad-budem-sam-i-kada-budem-daleko-i-eto-prva-elja-mi-se-ispunila-nadam-se-da-drugu-neu-morati-da-ekam-toliko-dugo