Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.


ne-znam-no-da-li-se-u-ivotu-mogu-voljeti-dvije-ene-ali-sam-siguran-da-se-ne-mogu-voljeti-dvije-domovine
stendalneznamtačnodaliseživotumoguvoljetidviježenealisamsigurannedomovinene znamznam tačnotačno dada lili sese uu životuživotu mogumogu voljetivoljeti dvijedvije ženeali samsam siguransiguran dada sese nene mogumogu voljetivoljeti dvijedvije domovinene znam tačnoznam tačno datačno da lida li seli se use u životuu životu moguživotu mogu voljetimogu voljeti dvijevoljeti dvije ženeali sam siguransam siguran dasiguran da seda se nese ne mogune mogu voljetimogu voljeti dvijevoljeti dvije domovinene znam tačno daznam tačno da litačno da li seda li se uli se u životuse u životu moguu životu mogu voljetiživotu mogu voljeti dvijemogu voljeti dvije ženeali sam siguran dasam siguran da sesiguran da se neda se ne moguse ne mogu voljetine mogu voljeti dvijemogu voljeti dvije domovinene znam tačno da liznam tačno da li setačno da li se uda li se u životuli se u životu moguse u životu mogu voljetiu životu mogu voljeti dviježivotu mogu voljeti dvije ženeali sam siguran da sesam siguran da se nesiguran da se ne moguda se ne mogu voljetise ne mogu voljeti dvijene mogu voljeti dvije domovine

Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-to-stvarnost-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Zašto žene ne komentarišu utakmice? -Ne mogu fudbaleri toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati !
zato-ene-ne-komentariu-utakmice-ne-mogu-fudbaleri-toliko-brzo-trati-koliko-ene-mogu-brzo-priati
Vrijeme, osim što liječi rane, otkrilo mi je i nešto čudnovato, moguće je voljeti više od jedne osobe u životu. -Paulo Koeljo
vrijeme-osim-to-lijei-rane-otkrilo-mi-i-neto-udnovato-mogue-voljeti-vie-od-jedne-osobe-u-ivotu