Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem.


ne-znam-no-ime-e-biti-vo-iii-svetski-rat-ali-pouzdano-znam-da-e-etvrti-biti-vo-tapovima-i-kamenjem
albert ajnštajnneznamtačnočimećebitivođeniiisvetskiratalipouzdanodačetvrtitapovimakamenjemne znamznam tačnotačno sasa čimečime ćeće bitibiti vođenvođen iiiiii svetskisvetski ratali pouzdanopouzdano znamznam dada ćeće četvrtičetvrti bitibiti vođenvođen sasa štapovimaštapovima ii kamenjemne znam tačnoznam tačno satačno sa čimesa čime ćečime će bitiće biti vođenbiti vođen iiivođen iii svetskiiii svetski ratali pouzdano znampouzdano znam daznam da ćeda će četvrtiće četvrti bitičetvrti biti vođenbiti vođen savođen sa štapovimasa štapovima ištapovima i kamenjemne znam tačno saznam tačno sa čimetačno sa čime ćesa čime će bitičime će biti vođenće biti vođen iiibiti vođen iii svetskivođen iii svetski ratali pouzdano znam dapouzdano znam da ćeznam da će četvrtida će četvrti bitiće četvrti biti vođenčetvrti biti vođen sabiti vođen sa štapovimavođen sa štapovima isa štapovima i kamenjemne znam tačno sa čimeznam tačno sa čime ćetačno sa čime će bitisa čime će biti vođenčime će biti vođen iiiće biti vođen iii svetskibiti vođen iii svetski ratali pouzdano znam da ćepouzdano znam da će četvrtiznam da će četvrti bitida će četvrti biti vođenće četvrti biti vođen sačetvrti biti vođen sa štapovimabiti vođen sa štapovima ivođen sa štapovima i kamenjem

Neznam kojim će se oružjem voditi treći svjetski rat, ali znam da će se četvrti voditi kolcima i kamenjem. -Albert Ajnštajn
neznam-kojim-e-se-orujem-voditi-trei-svjetski-rat-ali-znam-da-e-se-etvrti-voditi-kolcima-i-kamenjem
Obama, ј**аću ti mater ako budem morao učiti III svetski rat!!
obama-u-ti-mater-ako-budem-morao-uiti-iii-svetski-rat
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-to-stvarnost-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru