Ne zovi ni jednog čoveka srećnim pre nego što umre.


ne-zovi-jednog-oveka-srenim-pre-nego-to-umre
eshilnezovijednogčovekasrećnimprenegotoumrene zovizovi nini jednogjednog čovekačoveka srećnimsrećnim prepre negonego štošto umrene zovi nizovi ni jednogni jednog čovekajednog čoveka srećnimčoveka srećnim presrećnim pre negopre nego štonego što umrene zovi ni jednogzovi ni jednog čovekani jednog čoveka srećnimjednog čoveka srećnim prečoveka srećnim pre negosrećnim pre nego štopre nego što umrene zovi ni jednog čovekazovi ni jednog čoveka srećnimni jednog čoveka srećnim prejednog čoveka srećnim pre negočoveka srećnim pre nego štosrećnim pre nego što umre

Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš -Lav Tolstoj
sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori