Nedozvoli da ti iko porusi snove jer ti niko nije pomogao da ih izgradis!


nedozvoli-da-ti-iko-porusi-snove-jer-ti-niko-nije-pomogao-da-ih-izgradis
nedozvolidatiikoporusisnovejernikonijepomogaoihizgradisnedozvoli dada titi ikoiko porusiporusi snovesnove jerjer titi nikoniko nijenije pomogaopomogao dada ihih izgradisnedozvoli da tida ti ikoti iko porusiiko porusi snoveporusi snove jersnove jer tijer ti nikoti niko nijeniko nije pomogaonije pomogao dapomogao da ihda ih izgradisnedozvoli da ti ikoda ti iko porusiti iko porusi snoveiko porusi snove jerporusi snove jer tisnove jer ti nikojer ti niko nijeti niko nije pomogaoniko nije pomogao danije pomogao da ihpomogao da ih izgradisnedozvoli da ti iko porusida ti iko porusi snoveti iko porusi snove jeriko porusi snove jer tiporusi snove jer ti nikosnove jer ti niko nijejer ti niko nije pomogaoti niko nije pomogao daniko nije pomogao da ihnije pomogao da ih izgradis

U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Čovek kom niko ne zavidi nije srećan.Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan.