Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.


neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
nikolaj velimirovićnekatisviljudikojesretnebuduživeslikeonogadobrazlatebizadržavajsemislimaljubavljustalnonadobrimslikamadabipostaoslikomzabraćusvojuneka titi svisvi ljudiljudi kojekoje sretnešbudu živežive slikeslike onogaonoga dobradobra ii zlakoje jeu tebizadržavaj sese mislimamislima ii ljubavljuljubavlju stalnostalno nana dobrimdobrim slikamada bibi ii titi postaopostao slikomslikom dobradobra zaza braćubraću svojuneka ti sviti svi ljudisvi ljudi kojeljudi koje sretnešbudu žive slikežive slike onogaslike onoga dobraonoga dobra idobra i zlakoje je uje u tebizadržavaj se mislimase mislima imislima i ljubavljui ljubavlju stalnoljubavlju stalno nastalno na dobrimna dobrim slikamada bi ibi i tii ti postaoti postao slikompostao slikom dobraslikom dobra zadobra za braćuza braću svoju

Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.Bogu je svejedno, pojmove dobra i zla izmislili su ljudi.Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici.Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.Od zla gore, a od dobra bolje nema.