Neka ti udica bude uvek bačena. U jezeru u kojem najmanje očekuješ, pojaviće se riba.


neka-ti-udica-bude-uvek-baena-u-jezeru-u-kojem-najmanje-oekuje-pojavie-se-riba
ovidijenekatiudicabudeuvekbačenajezerukojemnajmanjeočekujepojavićeseribaneka titi udicaudica budebude uvekuvek bačenau jezerujezeru uu kojemkojem najmanjenajmanje očekuješpojaviće sese ribaneka ti udicati udica budeudica bude uvekbude uvek bačenau jezeru ujezeru u kojemu kojem najmanjekojem najmanje očekuješpojaviće se ribaneka ti udica budeti udica bude uvekudica bude uvek bačenau jezeru u kojemjezeru u kojem najmanjeu kojem najmanje očekuješneka ti udica bude uvekti udica bude uvek bačenau jezeru u kojem najmanjejezeru u kojem najmanje očekuješ

Neka um tvoj uvek budan bude! Duhovni san brat je stvarne smrti. -Pitagora
neka-um-tvoj-uvek-budan-bude-duhovni-san-brat-stvarne-smrti
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan
Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.
nisi-riba-ako-imas-sise-ili-dupe-nisi-riba-ako-ti-nikola-nenad-milan-marko-decko