Neka ti udica bude uvek bačena. U jezeru u kojem najmanje očekuješ, pojaviće se riba.


neka-ti-udica-bude-uvek-baena-u-jezeru-u-kojem-najmanje-oekuje-pojavie-se-riba
ovidijenekatiudicabudeuvekbačenajezerukojemnajmanjeočekujepojavićeseribaneka titi udicaudica budebude uvekuvek bačenau jezerujezeru uu kojemkojem najmanjenajmanje očekuješpojaviće sese ribaneka ti udicati udica budeudica bude uvekbude uvek bačenau jezeru ujezeru u kojemu kojem najmanjekojem najmanje očekuješpojaviće se ribaneka ti udica budeti udica bude uvekudica bude uvek bačenau jezeru u kojemjezeru u kojem najmanjeu kojem najmanje očekuješneka ti udica bude uvekti udica bude uvek bačenau jezeru u kojem najmanjejezeru u kojem najmanje očekuješ

Neka um tvoj uvek budan bude! Duhovni san brat je stvarne smrti.Najviše će imati onaj ko bude najmanje željeo.Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Čovjeku koji najmanje želi najmanje nedostaje.Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.