Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.


nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Đorđe balaševićnekadneznamdalisanjamnekadtastvarnostijasamhteotačnotakvutočudnapodudarnostozbiljnovamkažemnekad nene znamznam dada lili sanjamnekad nene znamznam štaje stvarnostija samsam hteohteo tačnotačno takvuje čudnačudna podudarnosttačno takvuma ozbiljnoozbiljno vamvam kažemnekad ne znamne znam daznam da lida li sanjamnekad ne znamne znam štaznam šta ješta je stvarnostija sam hteosam hteo tačnohteo tačno takvuje čudna podudarnostma ozbiljno vamozbiljno vam kažemnekad ne znam dane znam da liznam da li sanjamnekad ne znam štane znam šta jeznam šta je stvarnostija sam hteo tačnosam hteo tačno takvuma ozbiljno vam kažemnekad ne znam da line znam da li sanjamnekad ne znam šta jene znam šta je stvarnostija sam hteo tačno takvu

Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-to-stvarnost-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem. -Albert Ajnštajn
ne-znam-no-ime-e-biti-vo-iii-svetski-rat-ali-pouzdano-znam-da-e-etvrti-biti-vo-tapovima-i-kamenjem
Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine. -Stendal
ne-znam-no-da-li-se-u-ivotu-mogu-voljeti-dvije-ene-ali-sam-siguran-da-se-ne-mogu-voljeti-dvije-domovine
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli. -Miroslav Mika Antić
htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli