Nekada sagradiš zidove oko sebe samo da vidiš kome je iskreno stalo do tebe da ih sruši!


nekada-sagradi-zidove-oko-sebe-samo-da-vidi-kome-iskreno-stalo-do-tebe-da-ih-srui
nekadasagradizidoveokosebesamodavidikomeiskrenostalodotebeihsruinekada sagradišsagradiš zidovezidove okooko sebesebe samosamo dada vidišvidiš komekome jeje iskrenoiskreno stalostalo dodo tebetebe dada ihih srušinekada sagradiš zidovesagradiš zidove okozidove oko sebeoko sebe samosebe samo dasamo da vidišda vidiš komevidiš kome jekome je iskrenoje iskreno staloiskreno stalo dostalo do tebedo tebe datebe da ihda ih srušinekada sagradiš zidove okosagradiš zidove oko sebezidove oko sebe samooko sebe samo dasebe samo da vidišsamo da vidiš komeda vidiš kome jevidiš kome je iskrenokome je iskreno staloje iskreno stalo doiskreno stalo do tebestalo do tebe dado tebe da ihtebe da ih srušinekada sagradiš zidove oko sebesagradiš zidove oko sebe samozidove oko sebe samo daoko sebe samo da vidišsebe samo da vidiš komesamo da vidiš kome jeda vidiš kome je iskrenovidiš kome je iskreno stalokome je iskreno stalo doje iskreno stalo do tebeiskreno stalo do tebe dastalo do tebe da ihdo tebe da ih sruši

Neki ljudi ne grade zidove da drže ljude van, već da vide kome je stalo da ih sruši. -Sokrat
neki-ljudi-ne-grade-zidove-da-dre-ljude-van-ve-da-vide-kome-stalo-da-ih-srui
Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)
samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe
Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
Prava je budala čovek kome traže njegovo iskreno mišljenje, i on im ga daje. -Hegel
prava-budala-ovek-kome-trae-njegovo-iskreno-miljenje-i-on-im-ga-daje
Danas svi znaju da sam na tebe mislio kad sam rekao:
danas-svi-znaju-da-sam-na-tebe-mislio-kad-sam-rekao-ona-kae-balkonu-da-ga-voli-i-balkon-se-srui-u-tom-asu
Vegetarijanstvo je kriterijum po kome možemo prepoznati da li je čovekovo stremljenje prema moralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno. -Lav Nikolajevič Tolstoj
vegetarijanstvo-kriterijum-po-kome-moemo-prepoznati-da-li-ovekovo-stremljenje-prema-moralnoj-savrenosti-iskreno-i-ozbiljno