Nekada je teško krenuti dalje iako znaš da je kraj. Jer svaka te sitnica još uvek zaboli. Nedostaju ti poljupci, dodiri, razgovori, smeh, zajedničke gluposti ...


nekada-teko-krenuti-dalje-iako-zna-da-kraj-jer-svaka-te-sitnica-jo-uvek-zaboli-nedostaju-ti-poljupci-dodiri-razgovori-smeh-zajednike-gluposti
nekadatekokrenutidaljeiakoznadakrajjersvakatesitnicajouvekzabolinedostajutipoljupcidodirirazgovorismehzajedničkeglupostinekada jeje teškoteško krenutikrenuti daljedalje iakoiako znašznaš dada jeje krajjer svakasvaka tete sitnicasitnica jošjoš uvekuvek zabolinedostaju titi poljupcizajedničke glupostiglupostinekada je teškoje teško krenutiteško krenuti daljekrenuti dalje iakodalje iako znašiako znaš daznaš da jeda je krajjer svaka tesvaka te sitnicate sitnica jošsitnica još uvekjoš uvek zabolinedostaju ti poljupcizajedničke gluposti

Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i