Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…


neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
nekeženeneznajutazaslužuju…nekimukarciimaju…Ženeodlazenakontoshvatetekondashvate…neke ženežene nene znajuznaju štašta zaslužuju…nekizaslužuju…neki muškarcimuškarcinene znajuznaju štašta imaju…Ženeimaju…Žene odlazeodlaze nakonnakon štošto shvatemuškarci tektek ondaonda shvate…neke žene nežene ne znajune znaju štaznaju šta zaslužuju…nekišta zaslužuju…neki muškarcizaslužuju…neki muškarcimuškarci nene znajune znaju štaznaju šta imaju…Ženešta imaju…Žene odlazeimaju…Žene odlaze nakonodlaze nakon štonakon što shvatea muškarci tekmuškarci tek ondatek onda shvate…neke žene ne znajužene ne znaju štane znaju šta zaslužuju…nekiznaju šta zaslužuju…neki muškarcišta zaslužuju…neki muškarcizaslužuju…neki muškarci nemuškarci ne znajune znaju štane znaju šta imaju…Ženeznaju šta imaju…Žene odlazešta imaju…Žene odlaze nakonimaju…Žene odlaze nakon štoodlaze nakon što shvatea muškarci tek ondamuškarci tek onda shvate…neke žene ne znaju štažene ne znaju šta zaslužuju…nekine znaju šta zaslužuju…neki muškarciznaju šta zaslužuju…neki muškarcišta zaslužuju…neki muškarci nezaslužuju…neki muškarci ne znajumuškarci ne znaju štane znaju šta imaju…Ženene znaju šta imaju…Žene odlazeznaju šta imaju…Žene odlaze nakonšta imaju…Žene odlaze nakon štoimaju…Žene odlaze nakon što shvatea muškarci tek onda shvate…

Život je u malim stvarima, muškarci znaju zašto.
ivot-u-malim-stvarima-mukarci-znaju-zato
Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju
Žene su najfascinantnije u dobi između 35 i 40 godina, nakon što dobiju nekoliko bitki i znaju svoj tempo. Kako retko ikada pređu četrdesetu, ta fascinacija može potrajati zauvijek. -Kristijan Dior
ene-su-najfascinantnije-u-dobi-izmeu-35-i-40-godina-nakon-to-dobiju-nekoliko-bitki-i-znaju-svoj-tempo-kako-retko-ikada-preu-etrdesetu-fascinacija-moe
Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. -Duško Radović
oni-koji-izdaju-i-tampaju-papirni-novac-mogli-bi-jedne-strane-svake-novanice-tampati-i-uputstva-za-upotrebu-mnogi-graani-imaju-para-ali-ne-znaju