Neke greške su veoma zabavne pa je lepo ponavljati ih više puta.


neke-greke-su-veoma-zabavne-pa-lepo-ponavljati-ih-vie-puta
nekegrekesuveomazabavnepalepoponavljatiihvieputaneke greškegreške susu veomaveoma zabavnezabavne papa jeje lepolepo ponavljatiponavljati ihih viševiše putaneke greške sugreške su veomasu veoma zabavneveoma zabavne pazabavne pa jepa je lepoje lepo ponavljatilepo ponavljati ihponavljati ih višeih više putaneke greške su veomagreške su veoma zabavnesu veoma zabavne paveoma zabavne pa jezabavne pa je lepopa je lepo ponavljatije lepo ponavljati ihlepo ponavljati ih višeponavljati ih više putaneke greške su veoma zabavnegreške su veoma zabavne pasu veoma zabavne pa jeveoma zabavne pa je lepozabavne pa je lepo ponavljatipa je lepo ponavljati ihje lepo ponavljati ih višelepo ponavljati ih više puta

Neke se bitke moraju voditi više puta da bi se dobile. -Margaret Tačer
neke-se-bitke-moraju-voditi-vie-puta-da-bi-se-dobile
Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam. -Tomas Džeferson
ja-veoma-verujem-u-sreu-i-shvatio-sam-da-to-vie-radim-vie-imam
Prva ljubav je veoma velika i veoma mala. -Viktor Igo
prva-ljubav-veoma-velika-i-veoma-mala