Neke stvari i probleme je teško prihvatiti ali moramo biti svesni da su one samo privremene kao i sam život.


neke-stvari-i-probleme-teko-prihvatiti-ali-moramo-biti-svesni-da-su-one-samo-privremene-kao-i-sam-ivot
nekestvariproblemetekoprihvatitialimoramobitisvesnidasuonesamoprivremenekaosamživotneke stvaristvari ii problemeprobleme jeje teškoteško prihvatitiprihvatiti aliali moramomoramo bitibiti svesnisvesni dada susu oneone samosamo privremeneprivremene kaokao ii samsam životneke stvari istvari i problemei probleme jeprobleme je teškoje teško prihvatititeško prihvatiti aliprihvatiti ali moramoali moramo bitimoramo biti svesnibiti svesni dasvesni da suda su onesu one samoone samo privremenesamo privremene kaoprivremene kao ikao i sami sam životneke stvari i problemestvari i probleme jei probleme je teškoprobleme je teško prihvatitije teško prihvatiti aliteško prihvatiti ali moramoprihvatiti ali moramo bitiali moramo biti svesnimoramo biti svesni dabiti svesni da susvesni da su oneda su one samosu one samo privremeneone samo privremene kaosamo privremene kao iprivremene kao i samkao i sam životneke stvari i probleme jestvari i probleme je teškoi probleme je teško prihvatitiprobleme je teško prihvatiti alije teško prihvatiti ali moramoteško prihvatiti ali moramo bitiprihvatiti ali moramo biti svesniali moramo biti svesni damoramo biti svesni da subiti svesni da su onesvesni da su one samoda su one samo privremenesu one samo privremene kaoone samo privremene kao isamo privremene kao i samprivremene kao i sam život

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji, o Bože, i jasno je da im mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati: al' je teško biti čovek, Gospode! -Ivo Andrić
ogromni-su-i-neshvatljivi-planovi-tvoji-o-boe-i-jasno-da-im-mi-ne-moemo-dogledati-smera-svrhe-i-da-ih-moramo-smireno-primati-al-teko-biti-ovek