Neki glumci misle da su kreativni kao pisci. Odgovor je, iskreno, da to oni nisu.


neki-glumci-misle-da-su-kreativni-kao-pisci-odgovor-iskreno-da-to-oni-nisu
džon kliznekiglumcimisledasukreativnikaopisciodgovoriskrenotooninisuneki glumciglumci mislemisle dada susu kreativnikreativni kaokao piscioni nisuneki glumci misleglumci misle damisle da suda su kreativnisu kreativni kaokreativni kao piscida to onineki glumci misle daglumci misle da sumisle da su kreativnida su kreativni kaosu kreativni kao piscida to oni nisuneki glumci misle da suglumci misle da su kreativnimisle da su kreativni kaoda su kreativni kao pisci

Ljudi su kao satovi. Neki zure, neki kasne, a neki su i pokvareni. Neki su toliko skupi da kasnije zapravo shvatis da uopste ne vrede.
ljudi-su-kao-satovi-neki-zure-neki-kasne-a-neki-su-i-pokvareni-neki-su-toliko-skupi-da-kasnije-zapravo-shvatis-da-uopste-ne-vrede
Neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uvjeravam vas da je i važniji od toga. -Vilijam
neki-ljudi-misle-da-fudbal-vaan-poput-ivota-i-smrti-uvjeravam-vas-da-i-vaniji-od-toga
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci