Neki menjaju nove godine kao mala deca pelene. Čim u jednoj godini urade onu stvar, odmah traže novu i čistu godinu.


neki-menjaju-nove-godine-kao-mala-deca-pelene-im-u-jednoj-godini-urade-onu-stvar-odmah-trae-novu-i-istu-godinu
duško radovićnekimenjajunovegodinekaomaladecapeleneČimjednojgodiniuradeonustvarodmahtraženovučistugodinuneki menjajumenjaju novenove godinegodine kaokao malamala decadeca peleneČim uu jednojjednoj godinigodini uradeurade onuonu stvarodmah tražetraže novunovu ii čistučistu godinuneki menjaju novemenjaju nove godinenove godine kaogodine kao malakao mala decamala deca peleneČim u jednoju jednoj godinijednoj godini uradegodini urade onuurade onu stvarodmah traže novutraže novu inovu i čistui čistu godinuneki menjaju nove godinemenjaju nove godine kaonove godine kao malagodine kao mala decakao mala deca peleneČim u jednoj godiniu jednoj godini uradejednoj godini urade onugodini urade onu stvarodmah traže novu itraže novu i čistunovu i čistu godinuneki menjaju nove godine kaomenjaju nove godine kao malanove godine kao mala decagodine kao mala deca peleneČim u jednoj godini uradeu jednoj godini urade onujednoj godini urade onu stvarodmah traže novu i čistutraže novu i čistu godinu

U šestoj godini sam želio postati kuhar. U sedmoj godini Napoleon. Moja ambicija je tako rasla iz godine u godinu sve do sada. -Salvador Dali
u-estoj-godini-sam-elio-postati-kuhar-u-sedmoj-godini-napoleon-moja-ambicija-tako-rasla-iz-godine-u-godinu-sve-do-sada
Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D
kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d
Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije. -Greta Garbo
postoje-ene-koje-su-iz-godine-u-godinu-sve-nevinije
Šta su današnja deca? Neodoljivi monstrumi, koji s dve godine tapkaju po tabletu i puštaju sebi spotove, crtaće i muziku. -Aleksandar Tijanić
su-dananja-deca-neodoljivi-monstrumi-koji-s-dve-godine-tapkaju-po-tabletu-i-putaju-sebi-spotove-crtae-i-muziku