Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao.


neki-misle-da-nije-imao-srca-sluajno-znam-da-ga-imao-mada-moram-priznati-da-mu-to-nije-bio-najkarakteristiniji-organ-ipak-ne-zameram-to-ga-nije
Đorđe balaševićnekimisledanijeimaosrcaslučajnoznamgaimaomadamorampriznatimutobionajkarakterističnijiorganipaknezameramtopreteranoforsiraoneki mislemisle dada nijenije imaoimao srcaslučajno znamznam dada gaga jeje imaomada morammoram priznatipriznati dada munije biobio najkarakterističnijine zameramzameram štošto gaga nijenije preteranopreterano forsiraoneki misle damisle da nijeda nije imaonije imao srcaslučajno znam daznam da gada ga jega je imaomada moram priznatimoram priznati dapriznati da mumu to nijenije bio najkarakterističnijibio najkarakterističniji organne zameram štozameram što gašto ga nijega nije preteranonije preterano forsirao

Svet nikada nije imao dobro definisanu reč sloboda. -Abraham Linkoln
svet-nikada-nije-imao-dobro-definisanu-re-sloboda
Orao nikad nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode. -Miroslav Mika Antić
orao-nikad-nije-imao-potrebu-da-se-upozna-nekim-drugim-orlom-mravi-su-izmislili-narode
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala