Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu.


neko-mi-rekao-da-greim-to-ekam-da-stvari-same-naiu-ali-to-i-nije-tako-lo-sistem-samo-ih-treba-ekati-na-pravom-mestu
Đorđe balaševićnekomirekaodagreimtočekamstvarisamenaiđualitonijetakolosistemsamoihtrebačekatinapravommestuneko mimi jeje rekaorekao dada grešimgrešim štošto čekamčekam dada stvaristvari samesame naiđui nijenije takotako lošloš sistemsamo ihih trebatreba čekatičekati nana pravompravom mestuneko mi jemi je rekaoje rekao darekao da grešimda grešim štogrešim što čekamšto čekam dačekam da stvarida stvari samestvari same naiđuali to ii nije takonije tako loštako loš sistemsamo ih trebaih treba čekatitreba čekati načekati na pravomna pravom mestuneko mi je rekaomi je rekao daje rekao da grešimrekao da grešim štoda grešim što čekamgrešim što čekam dašto čekam da stvaričekam da stvari sameda stvari same naiđuali to i nijei nije tako lošnije tako loš sistemsamo ih treba čekatiih treba čekati natreba čekati na pravomčekati na pravom mestuneko mi je rekao dami je rekao da grešimje rekao da grešim štorekao da grešim što čekamda grešim što čekam dagrešim što čekam da stvarišto čekam da stvari samečekam da stvari same naiđuali to i nije takoi nije tako loš sistemsamo ih treba čekati naih treba čekati na pravomtreba čekati na pravom mestu

Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u trenucima želje da je kažeš. -Bendžamin Frenklin
seti-se-da-kae-pravu-stvar-na-pravom-mestu-ali-daleko-tee-da-ostavi-neizreenom-pogrenu-stvar-u-trenucima-elje-da-kae
Čak i će filozofi hvaliti rat govoreći da on čini čovečanstvo plemenitim, zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija. -Imanuel Kant
ak-i-e-filozofi-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-oveanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“ -Imanuel Kant
ak-i-filozofi-e-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-ovjeanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Neko vrijeme sam bio bogat, ali me tri stvari učiniše siromašnim: kocka, vino i žene. -Latinske poslovice
neko-vrijeme-sam-bio-bogat-ali-me-tri-stvari-uinie-siromanim-kocka-vino-i-ene
Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren. -Đorđe Balašević
nisam-dobra-uopte-nisam-ti-me-tretira-kao-princezu-na-zrnu-graka-a-ja-sam-neko-drugi-ja-sam-negativac-u-ovom-filmu-neko-lo-pokvaren