Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.


neko-nazvao-sve-novine-u-njujorkui-rekao-im-da-sam-umro-kasnije-su-mi-rekli-da-to-bila-moja-biva-ena-a-poto-sam-ih-imao-nekoliko-na-jednu-ne-moe
ričard prajornekonazvaosvenovinenjujorku irekaoimdasamumrokasnijesumireklitobilamojabivaženapotoihimaonekolikonajednunemožeupreti prstomneko jeje nazvaonazvao svesve novinenovine uu njujorku injujorku i rekaorekao imim dada samsam umrokasnije susu mimi reklirekli dada jebila mojamoja bivšabivša ženapošto samsam ihih imaoimao nekolikonekoliko nini nana jednujednu nene možešmožeš upreti prstomneko je nazvaoje nazvao svenazvao sve novinesve novine unovine u njujorku iu njujorku i rekaonjujorku i rekao imrekao im daim da samda sam umrokasnije su misu mi reklimi rekli darekli da jeje to bilabila moja bivšamoja bivša ženaa pošto sampošto sam ihsam ih imaoih imao nekolikoimao nekoliko ninekoliko ni nani na jednuna jednu nejednu ne možešne možeš upreti prstom

Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj. -Đorđe Balašević
nikad-joj-nisam-rekao-da-sam-usput-preao-na-desetine-bezimenih-reica-koje-sam-nazvao-po-njoj
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu