Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.


neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti
duško radovićnekovamjutrosgovorialigavinesluatezanimavastaonmislihtelibistedaznatemislionajkojidalekoćutineko vamvam jutrosjutros govoriali gaga vivi nene slušatene zanimazanima vasvas štašta onbiste dada znateznate štašta mislimisli onajonaj kojikoji jeje dalekodaleko ii kojikoji ćutineko vam jutrosvam jutros govoriali ga viga vi nevi ne slušatene zanima vaszanima vas štavas šta onbiste da znateda znate štaznate šta mislišta misli onajmisli onaj kojionaj koji jekoji je dalekoje daleko idaleko i kojii koji ćutineko vam jutros govoriali ga vi nega vi ne slušatene zanima vas štazanima vas šta onbiste da znate štada znate šta misliznate šta misli onajšta misli onaj kojimisli onaj koji jeonaj koji je dalekokoji je daleko ije daleko i kojidaleko i koji ćutiali ga vi ne slušatene zanima vas šta onbiste da znate šta mislida znate šta misli onajznate šta misli onaj kojišta misli onaj koji jemisli onaj koji je dalekoonaj koji je daleko ikoji je daleko i kojije daleko i koji ćuti

Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Čoveka je lako naterati da govori ono što ne misli, ali niko ga ne može naterati da misli ono što govori. -Branislav Crnčević
oveka-lako-naterati-da-govori-ono-to-ne-misli-ali-niko-ga-ne-moe-naterati-da-misli-ono-to-govori