Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.


nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo
rabindranat tagornekogapotpunoimatinajboljeakotonijemogućetadadagaizgubimonekoga potpunopotpuno imatiimati najboljenajbolje jenije mogućetada jeje najboljenajbolje dada gaga potpunopotpuno izgubimonekoga potpuno imatipotpuno imati najboljeimati najbolje jeako to nijetada je najboljeje najbolje danajbolje da gada ga potpunoga potpuno izgubimonekoga potpuno imati najboljepotpuno imati najbolje jeako to nije mogućetada je najbolje daje najbolje da ganajbolje da ga potpunoda ga potpuno izgubimonekoga potpuno imati najbolje jetada je najbolje da gaje najbolje da ga potpunonajbolje da ga potpuno izgubimo

Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju. -Fransis Bejkon
starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima. -Ivo Andric
i-vrline-jednog-ovjeka-mi-primamo-i-cijenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvaanjima-i-sklonostima