Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.


nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo
rabindranat tagornekogapotpunoimatinajboljeakotonijemogućetadadagaizgubimonekoga potpunopotpuno imatiimati najboljenajbolje jenije mogućetada jeje najboljenajbolje dada gaga potpunopotpuno izgubimonekoga potpuno imatipotpuno imati najboljeimati najbolje jeako to nijetada je najboljeje najbolje danajbolje da gada ga potpunoga potpuno izgubimonekoga potpuno imati najboljepotpuno imati najbolje jeako to nije mogućetada je najbolje daje najbolje da ganajbolje da ga potpunoda ga potpuno izgubimonekoga potpuno imati najbolje jetada je najbolje da gaje najbolje da ga potpunonajbolje da ga potpuno izgubimo

Ne razumem kako žena može izaći iz kuće bez da se malo dotera– ako zbog ničeg, onda iz pristojnosti. A potom, nikad ne znaš, možda baš tada ima zakazan sudar sa sudbinom. A najbolje je izgledati što je lepše moguće za sudbinu.Ne razumem kako žena može izaći iz kuće bez da se malo dotera– ako zbog ničeg, onda iz pristojnosti. A potom, nikad ne znaš, možda baš tog tada ima zakazan sudar sa sudbinom. A najbolje je izgledati što je lepše moguće za sudbinu.Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Ništa po čoveka nije gore nego da bude potpuno shvaćen.I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.