Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake.


nema-eg-lepeg-nego-pribliiti-se-boanstvu-i-na-ljudsku-rasu-rasuti-zrake
ludvig van betovennemaničeglepegnegopribližitisebožanstvunaljudskurasurasutizrakenema ničegničeg lepšeglepšeg negonego približitipribližiti sese božanstvubožanstvu ii nana ljudskuljudsku rasurasu rasutirasuti zrakenema ničeg lepšegničeg lepšeg negolepšeg nego približitinego približiti sepribližiti se božanstvuse božanstvu ibožanstvu i nai na ljudskuna ljudsku rasuljudsku rasu rasutirasu rasuti zrakenema ničeg lepšeg negoničeg lepšeg nego približitilepšeg nego približiti senego približiti se božanstvupribližiti se božanstvu ise božanstvu i nabožanstvu i na ljudskui na ljudsku rasuna ljudsku rasu rasutiljudsku rasu rasuti zrakenema ničeg lepšeg nego približitiničeg lepšeg nego približiti selepšeg nego približiti se božanstvunego približiti se božanstvu ipribližiti se božanstvu i nase božanstvu i na ljudskubožanstvu i na ljudsku rasui na ljudsku rasu rasutina ljudsku rasu rasuti zrake

Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. -Viktor Igo
nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme
Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. -Ciceron
nema-eg-otmjenijeg-i-cjenjenijeg-od-vjernosti-vjernost-i-istina-najsvjetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. -Ciceron
nema-eg-otmenijeg-i-cenjenijeg-od-vernosti-vernost-i-istina-najsvetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe. -Johan Sebastian Bah
nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od
Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota