Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.


nema-eg-otmenijeg-i-cenjenijeg-od-vernosti-vernost-i-istina-najsvetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
ciceronnemaničegotmenijegcenjenijegodvernostivernostistinanajsvetlijasusavrenstvadaroviljudskeduenema ničegničeg otmenijegotmenijeg ii cenjenijegcenjenijeg odod vernostivernost ii istinaistina najsvetlijanajsvetlija susu savršenstvasavršenstva ii darovidarovi ljudskeljudske dušenema ničeg otmenijegničeg otmenijeg iotmenijeg i cenjenijegi cenjenijeg odcenjenijeg od vernostivernost i istinai istina najsvetlijaistina najsvetlija sunajsvetlija su savršenstvasu savršenstva isavršenstva i darovii darovi ljudskedarovi ljudske dušenema ničeg otmenijeg iničeg otmenijeg i cenjenijegotmenijeg i cenjenijeg odi cenjenijeg od vernostivernost i istina najsvetlijai istina najsvetlija suistina najsvetlija su savršenstvanajsvetlija su savršenstva isu savršenstva i darovisavršenstva i darovi ljudskei darovi ljudske dušenema ničeg otmenijeg i cenjenijegničeg otmenijeg i cenjenijeg odotmenijeg i cenjenijeg od vernostivernost i istina najsvetlija sui istina najsvetlija su savršenstvaistina najsvetlija su savršenstva inajsvetlija su savršenstva i darovisu savršenstva i darovi ljudskesavršenstva i darovi ljudske duše

Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. -Ciceron
nema-eg-otmjenijeg-i-cjenjenijeg-od-vjernosti-vjernost-i-istina-najsvjetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
Vera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše. -Tacit
vera-sloboda-i-prijateljstvo-su-osnovni-imetak-ljudske-e
Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. -Viktor Igo
nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme
Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake. -Ludvig van Betoven
nema-eg-lepeg-nego-pribliiti-se-boanstvu-i-na-ljudsku-rasu-rasuti-zrake