Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.


nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od
johan sebastian bahnemaničegveličanstvenogvezitimsvetotrebadaseuradipritiskajuodgovarajućedirkeodgovarajućemtrenutkuinstrumentćesviratisamodsebenema ničegničeg veličanstvenogveličanstvenog uu vezivezi sasa timsve štošto trebatreba dada sese uradiuradi jeje dada sese pritiskajupritiskaju odgovarajućeodgovarajuće dirkedirke uu odgovarajućemodgovarajućem trenutkutrenutku ii instrumentinstrument ćeće sviratisvirati samsam odod sebenema ničeg veličanstvenogničeg veličanstvenog uveličanstvenog u veziu vezi savezi sa timsve što trebašto treba datreba da seda se uradise uradi jeuradi je daje da seda se pritiskajuse pritiskaju odgovarajućepritiskaju odgovarajuće dirkeodgovarajuće dirke udirke u odgovarajućemu odgovarajućem trenutkuodgovarajućem trenutku itrenutku i instrumenti instrument ćeinstrument će sviratiće svirati samsvirati sam odsam od sebe

Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi. -Kventin Tarantino
uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi
Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi
Cela priroda liči na jedan klavir, na kome su stvorenja u stvari dirke. Koje se god dirke čovek dotakne, čuje eho svoje duše. -Nikolaj Velimirović
cela-priroda-lii-na-jedan-klavir-na-kome-su-stvorenja-u-stvari-dirke-koje-se-god-dirke-ovek-dotakne-uje-eho-svoje-e