Nema ničega tako potentnog za pokretanje slapova Nijagare među ženskim nogama od pogleda koji govori šest jezika… :D


nema-ega-tako-potentnog-za-pokretanje-slapova-nijagare-meu-enskim-nogama-od-pogleda-koji-govori-jezika-d
nemaničegatakopotentnogzapokretanjeslapovanijagaremeđuženskimnogamaodpogledakojigovoriestjezika…nema ničeganičega takotako potentnogpotentnog zaza pokretanjepokretanje slapovaslapova nijagarenijagare međumeđu ženskimženskim nogamanogama odod pogledapogleda kojikoji govorigovori šestšest jezika…nema ničega takoničega tako potentnogtako potentnog zapotentnog za pokretanjeza pokretanje slapovapokretanje slapova nijagareslapova nijagare međunijagare među ženskimmeđu ženskim nogamaženskim nogama odnogama od pogledaod pogleda kojipogleda koji govorikoji govori šestgovori šest jezika…nema ničega tako potentnogničega tako potentnog zatako potentnog za pokretanjepotentnog za pokretanje slapovaza pokretanje slapova nijagarepokretanje slapova nijagare međuslapova nijagare među ženskimnijagare među ženskim nogamameđu ženskim nogama odženskim nogama od pogledanogama od pogleda kojiod pogleda koji govoripogleda koji govori šestkoji govori šest jezika…nema ničega tako potentnog zaničega tako potentnog za pokretanjetako potentnog za pokretanje slapovapotentnog za pokretanje slapova nijagareza pokretanje slapova nijagare međupokretanje slapova nijagare među ženskimslapova nijagare među ženskim nogamanijagare među ženskim nogama odmeđu ženskim nogama od pogledaženskim nogama od pogleda kojinogama od pogleda koji govoriod pogleda koji govori šestpogleda koji govori šest jezika…

Čovek je utoliko vredniji koliko jezika govori. -Karl Marks
ovek-utoliko-vredniji-koliko-jezika-govori
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
I ne volim princip pamti-pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez grižnje savesti i saznanja da će tu ...
i-ne-volim-princip-pamtipa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grinje-savesti-i-saznanja-da-e