Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.


nema-lepe-nade-od-one-to-nikla-iz-tuge-i-nema-lepih-snova-od-onih-to-ih-raa-bol
ivan cankarnemalepenadeodonetoniklaiztugenemalepihsnovaonihihrađabolnema lepšelepše nadenade odod oneone štošto jeje niklanikla iziz tugetuge ii nemanema lepšihlepših snovasnova odod onihonih štošto ihih rađarađa bolnema lepše nadelepše nade odnade od oneod one štoone što ješto je niklaje nikla iznikla iz tugeiz tuge ituge i nemai nema lepšihnema lepših snovalepših snova odsnova od onihod onih štoonih što ihšto ih rađaih rađa bolnema lepše nade odlepše nade od onenade od one štood one što jeone što je niklašto je nikla izje nikla iz tugenikla iz tuge iiz tuge i nematuge i nema lepšihi nema lepših snovanema lepših snova odlepših snova od onihsnova od onih štood onih što ihonih što ih rađašto ih rađa bolnema lepše nade od onelepše nade od one štonade od one što jeod one što je niklaone što je nikla izšto je nikla iz tugeje nikla iz tuge inikla iz tuge i nemaiz tuge i nema lepšihtuge i nema lepših snovai nema lepših snova odnema lepših snova od onihlepših snova od onih štosnova od onih što ihod onih što ih rađaonih što ih rađa bol

Nema veće nesreće od toga da čovek ne zna da se zadovolji onim što ima; nema većeg greha od želje za sticanjem. -Lao Ce
nema-vee-nesree-od-toga-da-ovek-ne-zna-da-se-zadovolji-onim-to-ima-nema-veeg-greha-od-elje-za-sticanjem
Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“ -Imanuel Kant
ak-i-filozofi-e-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-ovjeanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga