Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka.


nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-dva-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka
miroslav mika antićnemanasvetudveistesrededvaistautorkapetkasvenoveljubavidrukčijevredeŽivisesvakiputizpočetkanema nana svetusvetu dvedve isteiste srededva istaista utorkadva istaista petkasve novenove ljubaviljubavi drukčijedrukčije vredeŽivi sese svakisvaki putput iziz početkanema na svetuna svetu dvesvetu dve istedve iste srededva ista utorkadva ista petkasve nove ljubavinove ljubavi drukčijeljubavi drukčije vredeŽivi se svakise svaki putsvaki put izput iz početkanema na svetu dvena svetu dve istesvetu dve iste sredesve nove ljubavi drukčijenove ljubavi drukčije vredeŽivi se svaki putse svaki put izsvaki put iz početkanema na svetu dve istena svetu dve iste sredesve nove ljubavi drukčije vredeŽivi se svaki put izse svaki put iz početka

Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-ispoetka
Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje. -Zoran Đinđić
sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje
Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju. -Poslovice korisnika
kao-to-se-dva-jednaka-magnetna-pola-odbijaju-tako-se-i-dva-ista-spola-ne-sabiraju
Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put. -Paulo Koeljo
sve-to-se-jednom-desi-ne-mora-se-nikada-ponoviti-ali-sve-to-se-desi-dva-puta-desie-se-sigurno-i-trei-put