Nema nam mira ako misleno ratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo o roditelje. Tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide, pa poprave misli. Ja uvek to kažem- neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća.


nema-nam-mira-ako-misleno-ratujemo-roditeljima-duhovi-zlobe-gledaju-da-se-mi-po-svaku-cenu-ogreimo-o-roditelje-tada-oni-stiu-vlast-nad-nama-a-mi
otac tadejnemanammiraakomislenoratujemoroditeljimaduhovizlobegledajudasemiposvakucenuogreimoroditeljetadaonističuvlastnadnamamislimonekodrugikrivmnogitouvidepapopravemislijauvekkažemnekiprihvatajususuviegordiŠtodajemovraćanema namnam miramira akoako mislenomisleno ratujemoratujemo sasa roditeljimaduhovi zlobezlobe gledajugledaju dada sese mimi popo svakusvaku cenucenu ogrešimoogrešimo oo roditeljetada onioni stičustiču vlastvlast nadnad namami mislimomislimo dada jeje nekoneko drugidrugi krivpa popravepoprave mislija uvekneki prihvatajuneki susu suvišesuviše gordiŠto dajemonam sese vraćanema nam miranam mira akomira ako mislenoako misleno ratujemomisleno ratujemo saratujemo sa roditeljimaduhovi zlobe gledajuzlobe gledaju dagledaju da seda se mise mi pomi po svakupo svaku cenusvaku cenu ogrešimocenu ogrešimo oogrešimo o roditeljetada oni stičuoni stiču vlaststiču vlast nadvlast nad namaa mi mislimomi mislimo damislimo da jeda je nekoje neko drugineko drugi krivmnogi to uvidepa poprave misliuvek to kažema neki suneki su suvišesu suviše gordinam se vraća

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. -Ivo Andrić
ivot-nam-vraa-samo-ono-to-mi-drugima-dajemo
Ima izvjesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo, do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli. -Ivo Andrić
ima-izvjesnih-mislilaca-ija-filozofija-nije-drugo-do-neki-evni-komoditet-neko-rimovanje-misli