Nema nijednog trenutka vremena, niti ijednog koraka prostranstva, koje ne daje lekciju čoveku.


nema-nijednog-trenutka-vremena-niti-ijednog-koraka-prostranstva-koje-ne-daje-lekciju-oveku
otac tadejnemanijednogtrenutkavremenanitiijednogkorakaprostranstvakojenedajelekcijučovekunema nijednognijednog trenutkatrenutka vremenaniti ijednogijednog korakakoraka prostranstvakoje nene dajedaje lekcijulekciju čovekunema nijednog trenutkanijednog trenutka vremenaniti ijednog korakaijednog koraka prostranstvakoje ne dajene daje lekcijudaje lekciju čovekunema nijednog trenutka vremenaniti ijednog koraka prostranstvakoje ne daje lekcijune daje lekciju čovekukoje ne daje lekciju čoveku

Bilo koja sudbina, bez obzira na njenu dužinu i složenost, sastoji se od jednog jedinog trenutka, trenutka u kome čovek jednom za sva vremena shvati ko je. -Horhe Luis Borhes
bilo-koja-sudbina-bez-obzira-na-njenu-inu-i-sloenost-sastoji-se-od-jednog-jedinog-trenutka-trenutka-u-kome-ovek-jednom-za-sva-vremena-shvati-ko
Nema nijednog umetničkog dela bez prečica. -Andre Žid
nema-nijednog-umetnikog-dela-bez-preica
Najtiše riječi donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka upravljaju svijetom. -Fridrih Niče
najtie-rijei-donose-buru-misli-koje-dolaze-neujnog-koraka-upravljaju-svijetom
Najtiše reči donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka, upravljaju svetom. -Fridrih Niče
najtie-rei-donose-buru-misli-koje-dolaze-neujnog-koraka-upravljaju-svetom