Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam – to se zove život.


nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja
Čarli Čaplinnemapotrebedaseplaimosvađasuočavanjanitibilokakvihproblemajerzvezdeponekadsudarepaiztogsudaranastanenekinovisvetdanasjaznamtozoveživotnema potrebepotrebe dada sese plašimoplašimo svađasuočavanja nitiniti bilobilo kakvihkakvih problemajer ii zvezdezvezde sese ponekadponekad sudaresudare papa ii iziz togtog sudarasudara nastanenastane nekineki novinovi svetja znamznam –se zovezove životnema potrebe dapotrebe da seda se plašimose plašimo svađasuočavanja niti biloniti bilo kakvihbilo kakvih problemajer i zvezdei zvezde sezvezde se ponekadse ponekad sudareponekad sudare pasudare pa ipa i izi iz togiz tog sudaratog sudara nastanesudara nastane nekinastane neki novineki novi svetja znam –– to sese zove život

Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam: TO SE ZOVE ŽIVOT.Nigde ne piše u Bibliji, bilo stari ili novi zavet, gde kaže „Ako veruješ u Mene, nećeš imati nikakvih problema.“Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Uvjerio sam se da čovjek na kraju uvek podlegne iskušenju. Nema tog stvorenja na kugli zemaljskoj koje ne bi pod određenim uslovima, bilo kadro da učini zlo.