Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija.


nema-potrebe-da-zamiljamo-kako-e-svet-nestati-u-vatri-ili-ledu-postoje-jo-dve-mogunosti-jedna-papirologija-druga-nostalgija
frenk zapanemapotrebedazamiljamokakoćesvetnestativatriililedupostojejodvemogućnostijednapapirologijadruganostalgijanema potrebepotrebe dada zamišljamozamišljamo kakokako ćeće svetsvet nestatinestati uu vatrivatri iliili ledupostoje jošjoš dvedve mogućnostijedna jeje papirologijadruga jeje nostalgijanema potrebe dapotrebe da zamišljamoda zamišljamo kakozamišljamo kako ćekako će svetće svet nestatisvet nestati unestati u vatriu vatri ilivatri ili ledupostoje još dvejoš dve mogućnostijedna je papirologijadruga je nostalgijanema potrebe da zamišljamopotrebe da zamišljamo kakoda zamišljamo kako ćezamišljamo kako će svetkako će svet nestatiće svet nestati usvet nestati u vatrinestati u vatri iliu vatri ili ledupostoje još dve mogućnostinema potrebe da zamišljamo kakopotrebe da zamišljamo kako ćeda zamišljamo kako će svetzamišljamo kako će svet nestatikako će svet nestati uće svet nestati u vatrisvet nestati u vatri ilinestati u vatri ili ledu

Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam – to se zove život. -Čarli Čaplin
nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja
Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam: TO SE ZOVE ŽIVOT. -Čarli Čaplin
nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja
Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe. -Mahatma Gandi
kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe. -Mahatma Gandi
kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe