Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija.


nema-potrebe-da-zamiljamo-kako-e-svet-nestati-u-vatri-ili-ledu-postoje-jo-dve-mogunosti-jedna-papirologija-druga-nostalgija
frenk zapanemapotrebedazamiljamokakoćesvetnestativatriililedupostojejodvemogućnostijednapapirologijadruganostalgijanema potrebepotrebe dada zamišljamozamišljamo kakokako ćeće svetsvet nestatinestati uu vatrivatri iliili ledupostoje jošjoš dvedve mogućnostijedna jeje papirologijadruga jeje nostalgijanema potrebe dapotrebe da zamišljamoda zamišljamo kakozamišljamo kako ćekako će svetće svet nestatisvet nestati unestati u vatriu vatri ilivatri ili ledupostoje još dvejoš dve mogućnostijedna je papirologijadruga je nostalgijanema potrebe da zamišljamopotrebe da zamišljamo kakoda zamišljamo kako ćezamišljamo kako će svetkako će svet nestatiće svet nestati usvet nestati u vatrinestati u vatri iliu vatri ili ledupostoje još dve mogućnostinema potrebe da zamišljamo kakopotrebe da zamišljamo kako ćeda zamišljamo kako će svetzamišljamo kako će svet nestatikako će svet nestati uće svet nestati u vatrisvet nestati u vatri ilinestati u vatri ili ledu

Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam – to se zove život.Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam: TO SE ZOVE ŽIVOT.Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.