Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥


nema-stvorenja-bez-ljubavi-prave-ljubavi-bez-ljubomore-ljubomore-bez-varanja-varanja-bez-razloga
nemastvorenjabezljubavipraveljubaviljubomoreljubomorevaranjavaranjarazloganema stvorenjastvorenja bezbez ljubavini praveprave ljubaviljubavi bezbez ljubomoreni ljubomoreljubomore bezbez varanjani varanjavaranja bezbez razloganema stvorenja bezstvorenja bez ljubavini prave ljubaviprave ljubavi bezljubavi bez ljubomoreni ljubomore bezljubomore bez varanjani varanja bezvaranja bez razloganema stvorenja bez ljubavini prave ljubavi bezprave ljubavi bez ljubomoreni ljubomore bez varanjani varanja bez razlogani prave ljubavi bez ljubomore

Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Svet bez ljubavi je svet bez vrijednosti.Svet bez ljubavi je svet bez vrednosti.