Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.


nema-te-poezije-koja-bi-mogla-da-se-vine-do-onih-visina-do-kojih-dopire-ljubav
rabindranat tagornematepoezijekojabimogladasevinedoonihvisinakojihdopireljubavnema tete poezijepoezije kojakoja bibi moglamogla dada sese vinevine dodo onihonih visinavisina dodo kojihkojih dopiredopire ljubavnema te poezijete poezije kojapoezije koja bikoja bi moglabi mogla damogla da seda se vinese vine dovine do onihdo onih visinaonih visina dovisina do kojihdo kojih dopirekojih dopire ljubavnema te poezije kojate poezije koja bipoezije koja bi moglakoja bi mogla dabi mogla da semogla da se vineda se vine dose vine do onihvine do onih visinado onih visina doonih visina do kojihvisina do kojih dopiredo kojih dopire ljubavnema te poezije koja bite poezije koja bi moglapoezije koja bi mogla dakoja bi mogla da sebi mogla da se vinemogla da se vine doda se vine do onihse vine do onih visinavine do onih visina dodo onih visina do kojihonih visina do kojih dopirevisina do kojih dopire ljubav

vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
vakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe. -Frida Kalo
ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe