Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.


nema-te-poezije-koja-bi-mogla-da-se-vine-do-onih-visina-do-kojih-dopire-ljubav
rabindranat tagornematepoezijekojabimogladasevinedoonihvisinakojihdopireljubavnema tete poezijepoezije kojakoja bibi moglamogla dada sese vinevine dodo onihonih visinavisina dodo kojihkojih dopiredopire ljubavnema te poezijete poezije kojapoezije koja bikoja bi moglabi mogla damogla da seda se vinese vine dovine do onihdo onih visinaonih visina dovisina do kojihdo kojih dopirekojih dopire ljubavnema te poezije kojate poezije koja bipoezije koja bi moglakoja bi mogla dabi mogla da semogla da se vineda se vine dose vine do onihvine do onih visinado onih visina doonih visina do kojihvisina do kojih dopiredo kojih dopire ljubavnema te poezije koja bite poezije koja bi moglapoezije koja bi mogla dakoja bi mogla da sebi mogla da se vinemogla da se vine doda se vine do onihse vine do onih visinavine do onih visina dodo onih visina do kojihonih visina do kojih dopirevisina do kojih dopire ljubav

Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta - ljubav.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.