Nema te sposobnosti ni te dobre osobine koju mi ne bismo želeli da pripišemo sebi; samo što tu želju ućutkava u nama kontrola razuma, ali ograničeni i jednostavni ljudi ne umeju da je sakriju, nego govore o njoj otvoreno i javno se brukaju i čine smešnim.


nema-te-sposobnosti-te-dobre-osobine-koju-mi-ne-bismo-eleli-da-pripiemo-sebi-samo-to-elju-uutkava-u-nama-kontrola-razuma-ali-ogranieni-i-jednostavni
ivo andrićnematesposobnostidobreosobinekojuminebismoželelidapripiemosebisamotoželjuućutkavanamakontrolarazumaaliograničenijednostavniljudiumejusakrijunegogovorenjojotvorenojavnosebrukajučinesmenimnema tete sposobnostisposobnosti nini tete dobredobre osobineosobine kojukoju mimi nene bismobismo želeliželeli dada pripišemopripišemo sebisamo štošto tutu željuželju ućutkavaućutkava uu namanama kontrolakontrola razumaali ograničeniograničeni ii jednostavnijednostavni ljudiljudi nene umejuumeju dada jeje sakrijunego govoregovore oo njojnjoj otvorenootvoreno ii javnojavno sese brukajubrukaju ii činečine smešnimnema te sposobnostite sposobnosti nisposobnosti ni teni te dobrete dobre osobinedobre osobine kojuosobine koju mikoju mi nemi ne bismone bismo želelibismo želeli daželeli da pripišemoda pripišemo sebisamo što tušto tu željutu želju ućutkavaželju ućutkava uućutkava u namau nama kontrolanama kontrola razumaali ograničeni iograničeni i jednostavnii jednostavni ljudijednostavni ljudi neljudi ne umejune umeju daumeju da jeda je sakrijunego govore ogovore o njojo njoj otvorenonjoj otvoreno iotvoreno i javnoi javno sejavno se brukajuse brukaju ibrukaju i činei čine smešnim

Ništa značajno se ne može učiniti javno. Javno se laže, javno se govore velike riječi, javno se pokazuje spoljni izgled, javno se vrši nasilje. Važne stvari, dobre ili rđave, čine se tajno, one se pripremaju dok mi slabašni spavamo.Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas.Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.