Nema većeg gubitka nego kad čovek uspe da izgubi samog sebe!


nema-veeg-gubitka-nego-kad-ovek-uspe-da-izgubi-samog-sebe
nemačka poslovicanemavećeggubitkanegokadčovekuspedaizgubisamogsebenema većegvećeg gubitkagubitka negonego kadkad čovekčovek uspeuspe dada izgubiizgubi samogsamog sebenema većeg gubitkavećeg gubitka negogubitka nego kadnego kad čovekkad čovek uspečovek uspe dauspe da izgubida izgubi samogizgubi samog sebenema većeg gubitka negovećeg gubitka nego kadgubitka nego kad čoveknego kad čovek uspekad čovek uspe dačovek uspe da izgubiuspe da izgubi samogda izgubi samog sebenema većeg gubitka nego kadvećeg gubitka nego kad čovekgubitka nego kad čovek uspenego kad čovek uspe dakad čovek uspe da izgubičovek uspe da izgubi samoguspe da izgubi samog sebe

Nema veće nesreće od toga da čovek ne zna da se zadovolji onim što ima; nema većeg greha od želje za sticanjem. -Lao Ce
nema-vee-nesree-od-toga-da-ovek-ne-zna-da-se-zadovolji-onim-to-ima-nema-veeg-greha-od-elje-za-sticanjem
Onaj osecaj kad ne mozes samog sebe da gledas u ogledalo…
onaj-osecaj-kad-ne-mozes-samog-sebe-da-gledas-u-ogledalo
Strašna je stvar kad se izgubi oslonac koji čovek ima u sebi. -Mihajlo Pupin
strana-stvar-kad-se-izgubi-oslonac-koji-ovek-ima-u-sebi
Onaj koji nikad ne promeni svoje mišjenje voli samog sebe više nego li istinu. -Fjodor Dostojevski
onaj-koji-nikad-ne-promeni-svoje-mijenje-voli-samog-sebe-vie-nego-li-istinu