Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo.


nema-veih-asketa-od-lenjih-ljudi-ega-su-se-sve-oni-odrekli-u-emu-sve-nisu-uestvovali-kakva-su-sve-zadovoljstva-sebi-uskratili-samo-zato-to-ih-mrzelo
duško radovićnemavećihasketaodlenjihljudiČegasusesveoniodrekličemunisuučestvovalikakvazadovoljstvasebiuskratilisamozatotoihmrzelonema većihvećih asketaasketa odod lenjihlenjih ljudiČega susu sese svesve onioni odrekliu čemučemu svesve nisunisu učestvovalikakva susu svesve zadovoljstvazadovoljstva sebisebi uskratilisamo zatozato štošto ihih jeje mrzelonema većih asketavećih asketa odasketa od lenjihod lenjih ljudiČega su sesu se svese sve onisve oni odrekliu čemu svečemu sve nisusve nisu učestvovalikakva su svesu sve zadovoljstvasve zadovoljstva sebizadovoljstva sebi uskratilisamo zato štozato što ihšto ih jeih je mrzelo

Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi