Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo.


nema-veih-asketa-od-lenjih-ljudi-ega-su-se-sve-oni-odrekli-u-emu-sve-nisu-uestvovali-kakva-su-sve-zadovoljstva-sebi-uskratili-samo-zato-to-ih-mrzelo
duško radovićnemavećihasketaodlenjihljudiČegasusesveoniodrekličemunisuučestvovalikakvazadovoljstvasebiuskratilisamozatotoihmrzelonema većihvećih asketaasketa odod lenjihlenjih ljudiČega susu sese svesve onioni odrekliu čemučemu svesve nisunisu učestvovalikakva susu svesve zadovoljstvazadovoljstva sebisebi uskratilisamo zatozato štošto ihih jeje mrzelonema većih asketavećih asketa odasketa od lenjihod lenjih ljudiČega su sesu se svese sve onisve oni odrekliu čemu svečemu sve nisusve nisu učestvovalikakva su svesu sve zadovoljstvasve zadovoljstva sebizadovoljstva sebi uskratilisamo zato štozato što ihšto ih jeih je mrzelo

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj sve što čuješ.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.