Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...


nemam-jedan-dokaz-da-sam-bila-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-u-stvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao
nemamjedandokazdasambilatvojnekonismoseslikalinismoputovalineznamstvaritasmoznamsamomifalikaovazduhnemam nini jedanjedan dokazdokaz dada samsam bilabila tvojtvoj nekonismo sese slikalinismo putovaline znamznam uu stvaristvari ništa smoznam samosamo dada mimi fališkao vazduhkaonemam ni jedanni jedan dokazjedan dokaz dadokaz da samda sam bilasam bila tvojbila tvoj nekonismo se slikaline znam uznam u stvariu stvari nistvari ni štani šta smoznam samo dasamo da mida mi fališnemam ni jedan dokazni jedan dokaz dajedan dokaz da samdokaz da sam bilada sam bila tvojsam bila tvoj nekone znam u stvariznam u stvari niu stvari ni štastvari ni šta smoznam samo da misamo da mi fališnemam ni jedan dokaz dani jedan dokaz da samjedan dokaz da sam biladokaz da sam bila tvojda sam bila tvoj nekone znam u stvari niznam u stvari ni štau stvari ni šta smoznam samo da mi fališ

Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni Å¡ta smo… Znam samo da mi faliÅ¡, kao vazduh, kao zagrljaj, ...Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam.Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Ne... Nismo mi bili ljubavnici... Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali... I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto...