Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh.


nemam-prava-da-umanjim-neiju-vrednost-nije-bitno-ja-mislim-o-nekome-ve-taj-neko-misli-o-sebi-umanjiti-neije-samopotovanje-greh
antoan de sent egziperinemampravadaumanjimnečijuvrednostnijebitnotajamislimnekomevećtajnekomislisebiumanjitinečijesamopotovanjegrehnemam pravaprava dada umanjimumanjim nečijunečiju vrednostnije bitnobitno štašta jaja mislimmislim oo nekomeveć štašta tajtaj nekoneko mislimisli oo sebiumanjiti nečijenečije samopoštovanjesamopoštovanje jeje grehnemam prava daprava da umanjimda umanjim nečijuumanjim nečiju vrednostnije bitno štabitno šta jašta ja mislimja mislim omislim o nekomeveć šta tajšta taj nekotaj neko mislineko misli omisli o sebiumanjiti nečije samopoštovanjenečije samopoštovanje jesamopoštovanje je grehnemam prava da umanjimprava da umanjim nečijuda umanjim nečiju vrednostnije bitno šta jabitno šta ja mislimšta ja mislim oja mislim o nekomeveć šta taj nekošta taj neko mislitaj neko misli oneko misli o sebiumanjiti nečije samopoštovanje jenečije samopoštovanje je grehnemam prava da umanjim nečijuprava da umanjim nečiju vrednostnije bitno šta ja mislimbitno šta ja mislim ošta ja mislim o nekomeveć šta taj neko mislišta taj neko misli otaj neko misli o sebiumanjiti nečije samopoštovanje je greh

Nemam dovoljno srednjih prstiju da ti kažem šta mislim o tebi xD
nemam-dovoljno-srednjih-prstiju-da-ti-kaem-mislim-o-tebi-xd
Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k’o oproštaj ne zaslužuje. -Milica Jakovljević Mir-Jam
svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprotaj
Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k'o oprost ne zaslužuje. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprost-ne
Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti