Nemoguće je predvideti vreme i napredak revolucije. Ona se vodi svojim više ili manje misterioznim načinima.


nemogue-predvideti-vreme-i-napredak-revolucije-ona-se-vodi-svojim-vie-ili-manje-misterioznim-nainima
vladimir lenjinnemogućepredvidetivremenapredakrevolucijeonasevodisvojimvieilimanjemisterioznimnačinimanemoguće jeje predvidetipredvideti vremevreme ii napredaknapredak revolucijeona sese vodivodi svojimsvojim viševiše iliili manjemanje misterioznimmisterioznim načinimanemoguće je predvidetije predvideti vremepredvideti vreme ivreme i napredaki napredak revolucijeona se vodise vodi svojimvodi svojim višesvojim više iliviše ili manjeili manje misterioznimmanje misterioznim načinimanemoguće je predvideti vremeje predvideti vreme ipredvideti vreme i napredakvreme i napredak revolucijeona se vodi svojimse vodi svojim viševodi svojim više ilisvojim više ili manjeviše ili manje misterioznimili manje misterioznim načinimanemoguće je predvideti vreme ije predvideti vreme i napredakpredvideti vreme i napredak revolucijeona se vodi svojim višese vodi svojim više ilivodi svojim više ili manjesvojim više ili manje misterioznimviše ili manje misterioznim načinima

Prvi stepen je ljubav prema lepim telima. Potrebno je uvideti da tela nisu lepa sama po sebi, već manje ili više učestvuju u lepoti posredstvom simetrije i proporcija, i da je lepota nematerijalna. -Platon
prvi-stepen-ljubav-prema-lepim-telima-potrebno-uvideti-da-tela-nisu-lepa-sama-po-sebi-ve-manje-ili-vie-uestvuju-u-lepoti-posredstvom-simetrije-i
Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo. -Baruh de Spinoza
samo-o-onome-izvesno-znamo-da-dobro-ili-ravo-to-uistinu-vodi-saznanju-ili-to-moe-da-nas-sprei-da-saznajemo