Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči.


nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
pitagoranemojbitiodonihkojikažumalopunorečibudimnogonemoj bitibiti odod onihonih kojikoji kažukažu malomalo sasa punopuno rečibudi odod onihonih kojikoji kažukažu mnogomnogo sasa malomalo rečinemoj biti odbiti od onihod onih kojionih koji kažukoji kažu malokažu malo samalo sa punosa puno rečibudi od onihod onih kojionih koji kažukoji kažu mnogokažu mnogo samnogo sa malosa malo rečinemoj biti od onihbiti od onih kojiod onih koji kažuonih koji kažu malokoji kažu malo sakažu malo sa punomalo sa puno rečibudi od onih kojiod onih koji kažuonih koji kažu mnogokoji kažu mnogo sakažu mnogo sa malomnogo sa malo rečinemoj biti od onih kojibiti od onih koji kažuod onih koji kažu maloonih koji kažu malo sakoji kažu malo sa punokažu malo sa puno rečibudi od onih koji kažuod onih koji kažu mnogoonih koji kažu mnogo sakoji kažu mnogo sa malokažu mnogo sa malo reči

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati. -Džon F. Kenedi
ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati
Nemoj pričati malo na puno tema. Pričaj mnogo na nekoliko njih. -Pitagora
nemoj-priati-malo-na-puno-tema-priaj-mnogo-na-nekoliko-njih
Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba