Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.


nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
epikurnemojkvaritionotoimaželećinemasetisedasadanekadabilomeđustvarimakojimasamomogaonadatinemoj kvaritikvariti onoono štošto imašimaš želećiželeći onoono štošto nemašseti sese dada jeje onoono štošto sadasada imašimaš nekadanekada bilobilo međumeđu stvarimastvarima oo kojimakojima sisi sese samosamo mogaomogao nadatinemoj kvariti onokvariti ono štoono što imaššto imaš želećiimaš želeći onoželeći ono štoono što nemašseti se dase da jeda je onoje ono štoono što sadašto sada imašsada imaš nekadaimaš nekada bilonekada bilo međubilo među stvarimameđu stvarima ostvarima o kojimao kojima sikojima si sesi se samose samo mogaosamo mogao nadatinemoj kvariti ono štokvariti ono što imašono što imaš želećišto imaš želeći onoimaš želeći ono štoželeći ono što nemašseti se da jese da je onoda je ono štoje ono što sadaono što sada imaššto sada imaš nekadasada imaš nekada biloimaš nekada bilo međunekada bilo među stvarimabilo među stvarima omeđu stvarima o kojimastvarima o kojima sio kojima si sekojima si se samosi se samo mogaose samo mogao nadatinemoj kvariti ono što imaškvariti ono što imaš želećiono što imaš želeći onošto imaš želeći ono štoimaš želeći ono što nemašseti se da je onose da je ono štoda je ono što sadaje ono što sada imašono što sada imaš nekadašto sada imaš nekada bilosada imaš nekada bilo međuimaš nekada bilo među stvarimanekada bilo među stvarima obilo među stvarima o kojimameđu stvarima o kojima sistvarima o kojima si seo kojima si se samokojima si se samo mogaosi se samo mogao nadati

Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju. Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.