Nemoj me pitati:


nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
paulo koeljonemojmepitatizatobajaŠtameniposebnonematiničegposebnogtobihumiosebidaobjasnimmeđutimtomejestetajnaživotanemoj meme pitatizaštozašto bašbaš jau meninemaš titi ničegničeg posebnogničeg štošto bihbih umioumio sebisebi dada objasnimu tometome ii jestejeste tajnatajna životanemoj me pitatizašto bašzašto baš jaje u meninemaš ti ničegti ničeg posebnogničeg što bihšto bih umiobih umio sebiumio sebi dasebi da objasnimu tome itome i jestei jeste tajnajeste tajna života

Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom. -Paulo Koeljo
takve-smo-mi-ene-i-nema-eg-ravog-u-tome-u-enskoj-prirodi-da-se-otvara-za-ljubav-s-velikom-lakoom
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe. -Johan Sebastian Bah
nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od