Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti.


nemoj-se-bojati-budunosti-doivee-ako-ti-sueno-pa-e-sve-razborito-urediti-kao-to-znao-razumno-postupiti-u-sadanjosti
marko aurelijenemojsebojatibudućnostidoživećeakotisuđenopaćesverazboritoureditikaotoznaorazumnopostupitisadanjostinemoj sese bojatibojati budućnostidoživećeš jeje akoako titi jeje suđenopa ćešćeš svesve razboritorazborito ureditiurediti kaokao štošto sisi znaoznao razumnorazumno postupitipostupiti uu sadašnjostinemoj se bojatise bojati budućnostidoživećeš je akoje ako tiako ti jeti je suđenopa ćeš svećeš sve razboritosve razborito ureditirazborito urediti kaourediti kao štokao što sišto si znaosi znao razumnoznao razumno postupitirazumno postupiti upostupiti u sadašnjostinemoj se bojati budućnostidoživećeš je ako tije ako ti jeako ti je suđenopa ćeš sve razboritoćeš sve razborito ureditisve razborito urediti kaorazborito urediti kao štourediti kao što sikao što si znaošto si znao razumnosi znao razumno postupitiznao razumno postupiti urazumno postupiti u sadašnjostidoživećeš je ako ti jeje ako ti je suđenopa ćeš sve razborito ureditićeš sve razborito urediti kaosve razborito urediti kao štorazborito urediti kao što siurediti kao što si znaokao što si znao razumnošto si znao razumno postupitisi znao razumno postupiti uznao razumno postupiti u sadašnjosti

Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može. -Bosanske poslovice
nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe
Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga. -Paulo Koeljo
elim-neto-da-ti-kaem-nemoj-da-se-optereuje-objanjenjima-emocija-proivljavaj-sve-intezivno-i-sve-to-osjeti-uvaj-kao-poklon-od-boga
Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. -Paulo Koeljo
tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi