Nemoj svoj duševni mir narušavati tako što ćeš razmišljati o nedostacima drugih. Ako te neko povredi, pređi preko toga. I budi kao ruža koja daje miris svima, a ne samo dobrima, ili drvo koje daje hlad i onome koji želi da ga saseče..


nemoj-svoj-evni-mir-naruavati-tako-to-e-razmiljati-o-nedostacima-drugih-ako-te-neko-povredi-prei-preko-toga-i-budi-kao-rua-koja-daje-miris-svima-a-ne
meša selimovićnemojsvojduevnimirnaruavatitakotoćerazmiljatinedostacimadrugihakotenekopovredipređiprekotogabudikaoružakojadajemirissvimanesamodobrimailidrvokojehladonomekojiželidagasasečenemoj svojsvoj duševniduševni mirmir narušavatinarušavati takotako štošto ćešćeš razmišljatirazmišljati oo nedostacimanedostacima drugihako tete nekoneko povredipređi prekopreko togai budibudi kaokao ružaruža kojakoja dajedaje mirismiris svimane samosamo dobrimaili drvodrvo kojekoje dajedaje hladhlad ii onomeonome kojikoji želiželi dada gaga sasečenemoj svoj duševnisvoj duševni mirduševni mir narušavatimir narušavati takonarušavati tako štotako što ćeššto ćeš razmišljatićeš razmišljati orazmišljati o nedostacimao nedostacima drugihako te nekote neko povredipređi preko togai budi kaobudi kao ružakao ruža kojaruža koja dajekoja daje mirisdaje miris svimaa ne samone samo dobrimaili drvo kojedrvo koje dajekoje daje hladdaje hlad ihlad i onomei onome kojionome koji želikoji želi daželi da gada ga saseče

Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć. -Onore de Balzak
nijedan-osjeaj-ovjek-ne-podnosi-tako-teko-kao-aljenje-pogotovo-ako-ga-zasluuje-mrnja-ga-krijepi-daje-mu-ivota-budi-u-njemu-osvetu-samilost-ubija-i-jo
Poslodavac ne daje platu, on je samo isplaćuje…Platu daje kupac! -Henri Ford
poslodavac-ne-daje-platu-on-samo-isplaujeplatu-daje-kupac
Kao što gusenice imaju boju lista na kojem leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena kad laže daje sebi izgled kakav joj treba. -Jovan Dučić
kao-to-gusenice-imaju-boju-lista-na-kojem-e-ili-kao-to-polip-dobije-boju-predmeta-za-koji-se-uhvati-i-ena-kad-e-daje-sebi-izgled-kakav-joj-treba
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima. -Francuske poslovice
dar-treba-da-zatvori-usta-onome-ko-ga-daje-a-otvori-onome-ko-ga-prima
Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni. -Džon Lenon
ako-neko-misli-da-su-ljubav-i-mir-kliei-koji-su-zaostali-iz-60ih-godina-to-njegov-problem-ljubav-i-mir-su-ve