Nemojte dozvoliti da vaša lepa duša propadne u đubretu. Ja verujem u budućnost vašeg naroda. Duh Kosova, Karađorđa, Kumanova i Kajmakčalana ponovo će se probuditi. Mora se, međutim, brzo probuditi. Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo!


nemojte-dozvoliti-da-vaa-lepa-a-propadne-u-ubretu-ja-verujem-u-budunost-vaeg-naroda-duh-kosova-karaora-kumanova-i-kajmakalana-ponovo-e-se-probuditi
arčibald rajsnemojtedozvolitidavaalepaduapropadneđubretujaverujembudućnostvaegnarodaduhkosovakarađorđakumanovakajmakčalanaponovoćeseprobuditimorasemeđutimbrzosudbinavamvlastitimrukamablistavailiropstvonemojte dozvolitidozvoliti dada vašavaša lepalepa dušaduša propadnepropadne uu đubretuja verujemverujem uu budućnostbudućnost vašegvašeg narodaduh kosovakumanova ii kajmakčalanakajmakčalana ponovoponovo ćeće sese probuditimora sebrzo probuditisudbina vamvam jeu vlastitimvlastitim rukamablistava budućnostbudućnost iliili ponovoponovo ropstvonemojte dozvoliti dadozvoliti da vašada vaša lepavaša lepa dušalepa duša propadneduša propadne upropadne u đubretuja verujem uverujem u budućnostu budućnost vašegbudućnost vašeg narodakumanova i kajmakčalanai kajmakčalana ponovokajmakčalana ponovo ćeponovo će seće se probuditisudbina vam jevam je uje u vlastitimu vlastitim rukamablistava budućnost ilibudućnost ili ponovoili ponovo ropstvo

Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo! -Arčibald Rajs
sudbina-vam-u-vlastitim-rukama-blistava-budunost-ili-ponovo-ropstvo
I najdalja budućnost ima svoju budućnost, koja u sebi čuje svoje budućnosti glas. -Miroslav Mika Antić
i-najdalja-budunost-ima-svoju-budunost-koja-u-sebi-uje-svoje-budunosti-glas
Vaša je duša često bojište, na kojem vaš um i vaša rasudna moć ratuju protiv vaše strasti i vašeg nagona. -Halil Džubran
vaa-a-esto-bojite-na-kojem-va-um-i-vaa-rasudna-mo-ratuju-protiv-vae-strasti-i-vaeg-nagona
Nikad ne mislim na budućnost, ona i onako dolazi vrlo brzo. -Albert Ajnštajn
nikad-ne-mislim-na-budunost-ona-i-onako-dolazi-vrlo-brzo
Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. -Nikola Tesla
neka-budunost-kae-istinuprocijenite-svakoga-ovjeka-prema-njegovom-radu-i-zaslugama-sadanjost-njihova-ali-budunost-moja-za-koju-sam-tako-naporno
Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili