Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.


nemojte-ekati-dok-sve-ne-bude-ba-kako-treba-nikada-nee-biti-savreno-uvek-e-biti-izazova-prepreka-i-nesavrenih-uslova-pa-ponite-sada-sa-svakim-korakom
mark viktor hansennemojtečekatidoksvenebudebakakotrebanikadanećebitisavrenouvekćeizazovapreprekanesavrenihuslovapatapočnitesadasvakimkorakomkojinapravitebićetejačijačistručnijisamopouzdanijiuspenijinemojte čekatičekati dokdok svesve nene budebude bašbaš kakokako trebanikada nećeneće bitibiti savršenouvek ćeće bitibiti izazovaprepreka ii nesavršenihnesavršenih uslovapa štapočnite sadasa svakimsvakim korakomkorakom kojikoji napravitenapravite bićetebićete svesve jačijači ii jačisve stručnijisve samopouzdanijii svesve uspešnijinemojte čekati dokčekati dok svedok sve nesve ne budene bude bašbude baš kakobaš kako trebanikada neće bitineće biti savršenouvek će bitiće biti izazovaprepreka i nesavršenihi nesavršenih uslovasa svakim korakomsvakim korakom kojikorakom koji napravitekoji napravite bićetenapravite bićete svebićete sve jačisve jači ijači i jačii sve uspešniji

Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost. -Herman Hese
ni-nije-bilo-nee-biti-sve-jeste-sve-ima-svoje-bitisanje-i-sadanjost
Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti