Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.


nemojte-ekati-dok-sve-ne-bude-ba-kako-treba-nikada-nee-biti-savreno-uvek-e-biti-izazova-prepreka-i-nesavrenih-uslova-pa-ponite-sada-sa-svakim-korakom
mark viktor hansennemojtečekatidoksvenebudebakakotrebanikadanećebitisavrenouvekćeizazovapreprekanesavrenihuslovapatapočnitesadasvakimkorakomkojinapravitebićetejačijačistručnijisamopouzdanijiuspenijinemojte čekatičekati dokdok svesve nene budebude bašbaš kakokako trebanikada nećeneće bitibiti savršenouvek ćeće bitibiti izazovaprepreka ii nesavršenihnesavršenih uslovapa štapočnite sadasa svakimsvakim korakomkorakom kojikoji napravitenapravite bićetebićete svesve jačijači ii jačisve stručnijisve samopouzdanijii svesve uspešnijinemojte čekati dokčekati dok svedok sve nesve ne budene bude bašbude baš kakobaš kako trebanikada neće bitineće biti savršenouvek će bitiće biti izazovaprepreka i nesavršenihi nesavršenih uslovasa svakim korakomsvakim korakom kojikorakom koji napravitekoji napravite bićetenapravite bićete svebićete sve jačisve jači ijači i jačii sve uspešniji

Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.Ne slušam više šta šapućeš dok snivaš, plaši me koga pominješ. I sve si dalje, a sve mi bliža bivaš, kao da opet počinje.