Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima.


nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima
duško radovićnemojteživetistogodinajerćevamdecatadaimatiposedamdesetosamdesetgodinateknećeteznatitadaraditenjimanemojte živetiživeti stosto godinajer ćeće vamvam decadeca tadatada imatiimati popo sedamdesetsedamdeset ii osamdesetosamdeset godinagodina ii tektek tadatada nećetenećete znatiznati štašta dada raditeradite ss njimanemojte živeti stoživeti sto godinajer će vamće vam decavam deca tadadeca tada imatitada imati poimati po sedamdesetpo sedamdeset isedamdeset i osamdeseti osamdeset godinaosamdeset godina igodina i teki tek tadatek tada nećetetada nećete znatinećete znati štaznati šta dašta da raditeda radite sradite s njimanemojte živeti sto godinajer će vam decaće vam deca tadavam deca tada imatideca tada imati potada imati po sedamdesetimati po sedamdeset ipo sedamdeset i osamdesetsedamdeset i osamdeset godinai osamdeset godina iosamdeset godina i tekgodina i tek tadai tek tada nećetetek tada nećete znatitada nećete znati štanećete znati šta daznati šta da raditešta da radite sda radite s njimajer će vam deca tadaće vam deca tada imativam deca tada imati podeca tada imati po sedamdesettada imati po sedamdeset iimati po sedamdeset i osamdesetpo sedamdeset i osamdeset godinasedamdeset i osamdeset godina ii osamdeset godina i tekosamdeset godina i tek tadagodina i tek tada nećetei tek tada nećete znatitek tada nećete znati štatada nećete znati šta danećete znati šta da raditeznati šta da radite sšta da radite s njima

Tokom svog razvoja otkrijemo ko smo zapravo i tada donesemo odluku za koju smo odgovorni. Odluku donesite zbog sebe jer nikad nećete živeti tuđi život. -Elenor Ruzvelt
tokom-svog-razvoja-otkrijemo-ko-smo-zapravo-i-tada-donesemo-odluku-za-koju-smo-odgovorni-odluku-donesite-zbog-sebe-jer-nikad-neete-iveti-i-ivot
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
Svatko ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina. -Henri  Ford
svatko-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina
Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina. -Henri Ford
svako-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina