Nemojte ovisiti o onome čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo.


nemojte-ovisiti-o-onome-ega-nema-pravite-se-kao-da-imate-i-neto-drugo
duško radovićnemojteovisitionomečeganemapravitesekaodaimatenetodrugonemojte ovisitiovisiti oo onomeonome čegačega nemapravite sese kaokao dada imateimate ii neštonešto drugonemojte ovisiti oovisiti o onomeo onome čegaonome čega nemapravite se kaose kao dakao da imateda imate iimate i neštoi nešto drugonemojte ovisiti o onomeovisiti o onome čegao onome čega nemapravite se kao dase kao da imatekao da imate ida imate i neštoimate i nešto drugonemojte ovisiti o onome čegaovisiti o onome čega nemapravite se kao da imatese kao da imate ikao da imate i neštoda imate i nešto drugo

Nemojte se moliti da imate lak život, molite se za snagu da podnesete težak život.Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...Probajte nešto. Ako ne funkcioniše, probajte nešto drugo. Nema te ideje koja je previše luda.Koliko vam je ovaj ajfon? – 400e. Je l’ imate nešto jeftinije? – Imamo. Tijana, dođi ovamo :)