Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.


nenasilje-nije-neto-za-samo-jedan-broj-odabranih-ono-neto-za-sve-nas-ono-jedna-vrsta-naina-ivota-na-osnovi-respekta-za-svakog-ovjeka-i-za-okolinu
mairead corrigannenasiljenijenetozasamojedanbrojodabranihonosvenasonojednavrstanačinaživotanaosnovirespektasvakogčovjekaokolinusredstvokojimsemoguprovestisocijalnepolitičkepromjenečovjekmožesuprotstavitizludapritomnečinizlopotpunonovinačinrazmiljanjanenasilje nijenije neštonešto zaza samosamo jedanjedan brojbroj odabranihono jeje neštonešto zaza svesve nasono jeje jednajedna vrstavrsta načinanačina životaživota nana osnoviosnovi respektarespekta zaza svakogsvakog čovjekačovjeka ii zaza okolinuono jeje sredstvosredstvo kojimkojim sese mogumogu provestiprovesti socijalnesocijalne ii političkepolitičke promjenepromjene ii kojimkojim sese čovjekčovjek možemože suprotstavitisuprotstaviti zluda pripri tomtom nene činičini zloono jeje potpunopotpuno novinovi načinnačin razmišljanjanenasilje nije neštonije nešto zanešto za samoza samo jedansamo jedan brojjedan broj odabranihono je neštoje nešto zanešto za sveza sve nasono je jednaje jedna vrstajedna vrsta načinavrsta načina životanačina života naživota na osnovina osnovi respektaosnovi respekta zarespekta za svakogza svakog čovjekasvakog čovjeka ičovjeka i zai za okolinuono je sredstvoje sredstvo kojimsredstvo kojim sekojim se moguse mogu provestimogu provesti socijalneprovesti socijalne isocijalne i političkei političke promjenepolitičke promjene ipromjene i kojimi kojim sekojim se čovjekse čovjek možečovjek može suprotstavitimože suprotstaviti zlua da prida pri tompri tom netom ne činine čini zloono je potpunoje potpuno novipotpuno novi načinnovi način razmišljanja

More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane. -Žil Vern
more-sve-ono-pokriva-sedam-desetina-zemljine-povrine-ono-odie-istoom-i-zdravljem-ono-beskrajna-pustinja-gde-ovek-nikada-nije-usamljen-jer-osea-da
Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Otpor sa kojim se fizički borite u teretani i otpor sa kojim se borite kroz život su ono što čini jake ličnosti jakim. -Arnold Švarceneger
otpor-kojim-se-fiziki-borite-u-teretani-i-otpor-kojim-se-borite-kroz-ivot-su-ono-to-ini-jake-linosti-jakim
Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem. -Albert Ajnštajn
otkrivanje-atomske-energije-nije-stovilo-novi-problem-ono-samo-uinilo-hitnijom-potrebu-da-se-rijei-ve-postojei-problem