Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir.


neno-i-paljivo-dodirnuti-moe-samo-neko-kome-i-samom-potreban-takav-dodir
herman hesenežnopažljivododirnutimožesamonekokomesamompotrebantakavdodirnežno ii pažljivopažljivo dodirnutidodirnuti možemože samosamo nekoneko komekome jei samomsamom potrebanpotreban takavtakav dodirnežno i pažljivoi pažljivo dodirnutipažljivo dodirnuti možedodirnuti može samomože samo nekosamo neko komeneko kome jekome je ije i samomi samom potrebansamom potreban takavpotreban takav dodirnežno i pažljivo dodirnutii pažljivo dodirnuti možepažljivo dodirnuti može samododirnuti može samo nekomože samo neko komesamo neko kome jeneko kome je ikome je i samomje i samom potrebani samom potreban takavsamom potreban takav dodirnežno i pažljivo dodirnuti možei pažljivo dodirnuti može samopažljivo dodirnuti može samo nekododirnuti može samo neko komemože samo neko kome jesamo neko kome je ineko kome je i samomkome je i samom potrebanje i samom potreban takavi samom potreban takav dodir

Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami
Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Za pobedu je potreban talenat, za ponavljanje rezultata potreban je karakter. -Džon Vuden
za-pobedu-potreban-talenat-za-ponavljanje-rezultata-potreban-karakter
ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacaj
ponekad-samo-mali-dodir-moze-imati-veliki-znacaj