Nepobediv možeš da budeš ako ne ulaziš ni u kakvu borbu gde pobeda ne zavisi od tebe.


nepobediv-moe-da-bude-ako-ne-ulazi-u-kakvu-borbu-gde-pobeda-ne-zavisi-od-tebe
epiktetnepobedivmožedabudeakoneulazikakvuborbugdepobedazavisiodtebenepobediv možešmožeš dada budešbudeš akoako nene ulazišulaziš niu kakvukakvu borbuborbu gdegde pobedapobeda nene zavisizavisi odod tebenepobediv možeš damožeš da budešda budeš akobudeš ako neako ne ulazišne ulaziš niulaziš ni uni u kakvuu kakvu borbukakvu borbu gdeborbu gde pobedagde pobeda nepobeda ne zavisine zavisi odzavisi od tebenepobediv možeš da budešmožeš da budeš akoda budeš ako nebudeš ako ne ulazišako ne ulaziš nine ulaziš ni uulaziš ni u kakvuni u kakvu borbuu kakvu borbu gdekakvu borbu gde pobedaborbu gde pobeda negde pobeda ne zavisipobeda ne zavisi odne zavisi od tebenepobediv možeš da budeš akomožeš da budeš ako neda budeš ako ne ulazišbudeš ako ne ulaziš niako ne ulaziš ni une ulaziš ni u kakvuulaziš ni u kakvu borbuni u kakvu borbu gdeu kakvu borbu gde pobedakakvu borbu gde pobeda neborbu gde pobeda ne zavisigde pobeda ne zavisi odpobeda ne zavisi od tebe

Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti srećan. -Epiktet
ne-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-bogat-ali-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-srean
Ona te neće čekati večno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znaće neko drugi, sigurno.
ona-te-nee-ekati-veno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znae-neko-drugi-sigurno
Ona te neće čekati vječno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znat će neko drugi, sigurno. -Đorđe Balašević
ona-te-nee-ekati-vjeno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znat-e-neko-drugi-sigurno
Ljudi preziru sve one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih. Navikni se na prezir ako želis mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu. -Meša Selimović
ljudi-preziru-sve-one-koji-ne-uspiju-a-mrze-one-koji-se-uspnu-iznad-njih-navikni-se-na-prezir-ako-elis-mir-ili-na-mrnju-ako-pristane-na-borbu